Skip to content

குர்ஆன் ஸூரா ஸூரத்துல் மாயிதா வசனம் ௪௪

Qur'an Surah Al-Ma'idah Verse 44

ஸூரத்துல் மாயிதா [௫]: ௪௪ ~ குர்ஆனின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் (Word By Word)

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاۤءَۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (المائدة : ٥)

innā
إِنَّآ
Indeed
நிச்சயமாக நாம்
anzalnā
أَنزَلْنَا
We revealed
இறக்கினோம்
l-tawrāta
ٱلتَّوْرَىٰةَ
the Taurat
தவ்றாத்தை
fīhā
فِيهَا
in it
அதிலே
hudan
هُدًى
(was) Guidance
நேர்வழி
wanūrun
وَنُورٌۚ
and light
இன்னும் ஒளி
yaḥkumu
يَحْكُمُ
judged
தீர்ப்பளிப்பார்(கள்)
bihā
بِهَا
by it
அதைக் கொண்டே
l-nabiyūna
ٱلنَّبِيُّونَ
the Prophets
நபிமார்கள்
alladhīna
ٱلَّذِينَ
those who
எவர்கள்
aslamū
أَسْلَمُوا۟
had submitted (to Allah)
முற்றிலும் பணிந்தனர்
lilladhīna
لِلَّذِينَ
for those who
எவர்களுக்கு
hādū
هَادُوا۟
were Jews
யூதராகி விட்டனர்
wal-rabāniyūna
وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ
and the Rabbis
இன்னும் குருமார்கள்
wal-aḥbāru
وَٱلْأَحْبَارُ
and the scholars
இன்னும் பண்டிதர்கள்
bimā
بِمَا
with what
எதன் காரணமாக
us'tuḥ'fiẓū
ٱسْتُحْفِظُوا۟
they were entrusted
காக்கும்படி கோரப்பட்டார்கள்
min kitābi
مِن كِتَٰبِ
of (the) Book
வேதத்தை
l-lahi
ٱللَّهِ
(of) Allah
அல்லாஹ்வின்
wakānū
وَكَانُوا۟
and they were
இன்னும் இருந்தார்கள்
ʿalayhi
عَلَيْهِ
to it
அதன் மீது
shuhadāa
شُهَدَآءَۚ
witnesses
சாட்சியாளர்களாக
falā takhshawū
فَلَا تَخْشَوُا۟
So (do) not fear
ஆகவே அஞ்சாதீர்கள்
l-nāsa
ٱلنَّاسَ
the people
மக்களுக்கு
wa-ikh'shawni
وَٱخْشَوْنِ
but fear Me
எனக்கு அஞ்சுங்கள்
walā tashtarū
وَلَا تَشْتَرُوا۟
and (do) not sell
வாங்காதீர்கள்
biāyātī
بِـَٔايَٰتِى
My Verses
என் வசனங்களுக்குப் பகரமாக
thamanan
ثَمَنًا
(for) a price
கிரயத்தை
qalīlan
قَلِيلًاۚ
little
சொற்பமானது
waman
وَمَن
And whoever
எவர்
lam yaḥkum
لَّمْ يَحْكُم
(does) not judge
தீர்ப்பளிக்கவில்லை
bimā anzala
بِمَآ أَنزَلَ
by what has revealed
இறக்கியதைக்கொண்டு
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
அல்லாஹ்
fa-ulāika humu
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
then those [they]
அவர்கள்தான்
l-kāfirūna
ٱلْكَٰفِرُونَ
(are) the disbelievers
நிராகரிப்பவர்கள்

Transliteration:

Innaaa anzalnat Tawraata feehaa hudanw wa noor; yahkumu bihan Nabiyyoonal lazeena aslamoo lillazeena haadoo war rabbaaniyyoona wal ahbaaru bimas tuhfizoo min Kitaabil laahi wa kaanoo 'alaihi shuhadaaa'; falaa takhshawun naasa wakhshawni wa laa tashtaroo bi aayaatee samanan qaleelaa; wa mal lam yahkum bimaaa anzalal laahu fa ulaaa'ika humul kaafiroon (QS. al-Māʾidah:44)

English Sahih International:

Indeed, We sent down the Torah, in which was guidance and light. The prophets who submitted [to Allah] judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars by that with which they were entrusted of the Scripture of Allah, and they were witnesses thereto. So do not fear the people but fear Me, and do not exchange My verses for a small price [i.e., worldly gain]. And whoever does not judge by what Allah has revealed – then it is those who are the disbelievers. (QS. Al-Ma'idah, Ayah ௪௪)

Abdul Hameed Baqavi:

"தவ்றாத்" (என்னும் வேதத்)தையும் நிச்சயமாக நாம்தான் இறக்கி வைத்தோம்.) அதில் நேர்வழியும் இருக்கின்றது; ஒளியும் இருக்கின்றது. (அல்லாஹ்வுக்கு) முற்றிலும் வழிப்பட்டு நடந்த நபிமார்கள் அதனைக் கொண்டே யூதர்களுக்கு (மார்க்க)க் கட்டளையிட்டு வந்தார்கள். அவர்களுடைய (பண்டிதர்களாகிய) ரிப்பிய்யூன்களும், (குருமார்களாகிய) அஹ்பார்களும், அல்லாஹ் வுடைய வேதத்தைக் காப்பவர்கள் என்ற முறையில் (அதனைக் கொண்டே தீர்ப்பளித்து வந்தார்கள். அன்றி இவர்கள்) அதற்கு சாட்சிகளாகவும் இருந்தார்கள். (அவ்விதமிருந்தும் யூதர்கள் புறக்கணித்து விட்டனர். நம்பிக்கையாளர்களே!) நீங்கள் மனிதர் களுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்; எனக்கே அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். என் வசனங்களை ஒரு சொற்ப விலைக்கு விற்று விடாதீர்கள். எவர்கள் அல்லாஹ் இறக்கி வைத்தவைகளைக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்க வில்லையோ அவர்கள் நிச்சயமாக நிராகரிப்பவர்களே! (ஸூரத்துல் மாயிதா, வசனம் ௪௪)

Jan Trust Foundation

நிச்சயமாக நாம் தாம் “தவ்ராத்”தை யும் இறக்கி வைத்தோம்; அதில் நேர்வழியும் பேரொளியும் இருந்தன. (அல்லாஹ்வுக்கு) முற்றிலும் வழிப்பட்ட நபிமார்கள், யூதர்களுக்கு அதனைக் கொண்டே (மார்க்கக்) கட்டளையிட்டு வந்தார்கள்; இறை பக்தி நிறைந்த மேதை (ரப்பனிய்யூன்)களும், அறிஞர் (அஹ்பார்)களும் - அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வேதத்தைப் பாதுகாக்க கட்டளையிடப்பட்டவர்கள் என்பதனாலும், இன்னும் அவ்வேதத்திற்குச் சாட்சிகளாக அவர்கள் இருந்தமையாலும் அவர்கள் (அதனைக் கொண்டே தீர்ப்பளித்து வந்தார்கள்; முஃமின்களே!) நீங்கள் மனிதர்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள்; எனக்கே அஞ்சுங்கள். என்னுடைய வசனங்களை அற்பக் கிரயத்திற்கு விற்று விடாதீர்கள்; எவர்கள் அல்லாஹ் இறக்கி வைத்ததைக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்கவில்லையோ, அவர்கள் நிச்சயமாக காஃபிர்கள்தாம்.

Mufti Omar Sheriff Qasimi, Darul Huda

நிச்சயமாக நாம் "தவ்றாத்'தை இறக்கினோம். அதில் நேர்வழியும் ஒளியும் இருக்கிறது. (அல்லாஹ்வுக்கு) முற்றிலும் பணிந்த நபிமார்கள் அதைக் கொண்டே யூதர்களுக்கு தீர்ப்பளிப்பார்கள். குருமார்களும், பண்டிதர்களும் அல்லாஹ்வின் வேதத்தைக் காக்கும்படி கோரப்பட்டவர்களாகவும், அதன் மீது சாட்சியாளர்களாகவும் அவர்கள் இருந்த காரணத்தால் (அவர்களும் அதைக் கொண்டே தீர்ப்பளிப்பார்கள்). (பண்டிதர்களே!) மக்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள்; எனக்கு அஞ்சுங்கள். என் வசனங்களுக்குப் பகரமாக சொற்ப கிரயத்தை வாங்காதீர்கள். எவர் அல்லாஹ் இறக்கியதைக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்கவில்லையோ அவர்கள்தான் நிராகரிப்பவர்கள்!